TDMC ALAPPUZHA

TDMC Alappuzha Govt. Medical College Alappuzha Medical College Treatment Alappuzha Medical College Best Medical College

NEWSFLASH

മെഡിക്കൽ ആൻഡ് അനുബന്ധ കോഴ്‌സുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതി മൂലമുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് അനുബന്ധ കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റിനെ തുടർന്ന് കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള  സമയം  ദീർഘിപ്പിച്ചു .

 

Read more text  
Admission
ഒന്നാം വർഷ എംബിബിസ് പരീക്ഷയും 10/08/2018-ലെ മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷയും 13/08/2018 -ൽ നടക്കുന്നതിനാൽ സിഇഇ കേരളയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ് പ്രകാരം എംബിബിസ് -ന് പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളിലിൽ നിന്നും ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്ന 35 പേർക്ക് മാത്രമേ 13/08/2018-ൽ അഡ്‌മിഷൻ നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു.
Read more text  
Classes for 1st year MBBS

As per the Order of the Hon'ble Supreme Court of India, the classes for First Year MBBS will commence on 1st August 2018 in Govt. TD Medical College Alappuzha.

?

Read more text  
Documents for MBBS Admission

?

Read more text  
Kerala Administrative Tribunal Case No OA 449/2017, OA 493/2017 Judgment Report

?

Read more text

On Going Research Works 2014

ON GOING RESEARCH WORKS IN THE VARIOUS DEPARTMENTS DURING 2014

Department of Physiology

1. Dr. S. Anita ? Effectiveness of supplementing didactic lectures in Phusiology with?intermittent sessions of discussions to improving understanding and academic performance year medical and paramedicat students ? a pilot study of 1st

2. Dr. Anju Sreedharan- Thyroid hormonal status in pot menopausal women

3. Dr. Ajith .A- Pulmonary function test and depression in Chronic Obstructive Pulmonary

4. Dr. Koushiki Mani- Prevalence of diabetic retinopathy in type II diabetes mellitus patients?Disease (COPD) patients ? a cross sectional study attending Medicine outpatient department of Govt. TDMC, Alappuzha.

Department of Obstetrics & Gynaecology

1. Comparative study between effect of Foley?s Catheter and servi prime gel on cervical ripening and its further ?overcome on induction of labour-Dr. Divya.K., Dr. Nandhini.V.R.

2. Umbilical card coiling index and its perinatal outcome- Dr. Preethi.C.V., Dr. M.G. Usha

3. Study of Obstetric emergency reference in Govt.TDMC, Alappuzha- Dr. Nisha.V., Dr. lalithambica Karunakaran.

4. Comparative study of maternal and fetal outcome in GDM diagnosed before and after 20 weeks of gestatton-Dr.Reshmi, Dr. Nandhini.V.R.

5. Uterine artery Doppler in 11 to 14 weeks as a predictor of gestational hypertension- Dr. Nirpin, Dr. Lalithambica Karunakaran

6. Maternal near miss a prospective study in Govt. TDMCH, Alappuzha- Dr. Deepika.K.V., Dr.B.Laila

7. Role of USG biometry at 34 weeks of pregnancy in early detection of fetal growth restriction in low risk patients and role of Doppler in evaluating such growth restricted babies- Dr. Archana.K.O., Dr. Lalithambica Karunakaran

8. Maternal and fetal outcome in preterm premature rupture of membranes- Dr. Jameela Divarium.M.V.

9. Maternal and fetal outcome in Thyroid dysfunction to pregnancy ? Dr. Manju.V.K., Dr. Sathiamma.P.K.

Department of Microbiology

Research Works under ICMR- Sentinel Hospital Based Surveillance of Bacterial Meningitis in India ? Dr. Girija Mohan, HOD of paeidaitrics and Dr. Jayalekshmi, HOD of Microbiology.

Department of General Medicine

1. Pattern of liver related complications in patients already documented to have alcoholic liver disease in the pat or newly detected with or without diabetes mellitus and their casual relationship-Dr. Anita.K.P. and Dr.B. Legha

2. A study to find out clinical pattern if poisoning cases admitted to Medical College, Alappzuha over a period of one year with special reference to precipitating factors and preventive strategy-Dr. REnymol & Dr. T.K. Suma

3. Albuminurus in predicting mortality and worse outcome in Leptospirosis-Dr. Ambili.N.R. & Dr. T.D.U. Kartha

4. Migrane and Risk of Ischemic Stroke- Dr. Ambili.N.R. & Dr. T.D.U. Kartha

5. Electrocardiographic changes in poisonings, envenomation and relationships to mortality, prognosis with particular reference to organophosphorous, odollam and snake bites-Dr. Meenu.M.T & Dr. Legha

6. Drug non compliance prevalence and causes among patients undergoing re-hospitalization for cardiovascular disorders in a tertiary care teaching hospital- Dr. Meenu.M.T & Dr. Legha

7. The role of fungai organisms in the development of nasal polyposis- a study series-Dr.K.V. Rajan & Dr.T.Santhi

8. Incidence of sensorineural deafness in the young adult population- a random study

9. A study of recurrence rate in post irradiated T and T2 carcinoma of larynx- Dr.K.V. Rajan & Dr.T.Santhi

10. A co-relative study in monofilament and pedobarographic profile of type 2s more than five years duration and without clinical features suggestive of diabetic peripheral neuropathy-Dr. Santhosh.K.R.

Department of Biochemistry

1. Validation of fetal fibromectin as a predictor marker of preterm labour ? Dr. Geetha Damodaran

2. Reference Interval of Serum Cystatin ? Dr. Geetha Damodaran & Dr. N. Sreedevi

3. Validation of Salivary Estril as a marker of predicting spontaneous preterm labour- Dr. Lalithambika Karunakaran & Dr. geetha Damodaran.

Department of Paediatrics

1. Iron status in children with ADHD
2. Follow up of LBW babies
3. Evaluation of cardiac murmers in Newborn
4. Anaemia prevalence in adolescent children in urban and rural schools
5. Predictive value of cord bilirubin for hyperbilirubinumia in new borns
6. Risk factors and clinical profile of wheeze associated lower respiratory infections in children
7. Effect of addition of single dose of oral montelukast in Acute moderate asthma
8. Prevalence of mental health problems in adolescent girls.
9. Prevalence of hypertension in adolescent children
10. Clinical profile of Hand, Foot, Mouth disease in children.

Department of Anatomy
1. Dermatoglyphics in Carcinoma Breast a case control Study-Dr. Dimple Natesan

?

 
OP Days and Timings | Tender Notices | Downloads | Application Forms
Site Developed By MASI