TD Medical College

Follow Us :

Succession List of Principals

Sl. No.NameYear
1.Dr. N G Pandalai1963-64
2.Dr. B Banerjee1964-67
3.Dr. R Mohanti1967-68
4.Dr. N. Radhakrishnan1968-69
5.Dr. Elizabeth Thomas1969-70
6.Dr. M Sukumaran1970-72
7.Dr. K Madhavankutty1972-74
8.Dr. Omana Mathew1974-75
9.Dr.Thomas Mathew1975-80
10.Dr. K Samu Iyer1980-84
11.Dr. M Sarada Devi1984-85
12.Dr. Aysha Guharaj1986-87
13.Dr. VK Jayapalan1987-89
14.Dr. N Nirmala Devi1989-90
15.Dr. Saramma Joseph1990-92
16.Dr. Manindranathan1992-93
17.Dr. George Paul1993-94
18.Dr. Mani Nainan1994-95
19.Dr. SK Ramachandran Nair1995-96
20.Dr. Molly Abraham1996-97
21.Dr. C Radhakrishnan1998-01
22.Dr. K Rajan2001-03
23.Dr. J Nelson2003-04
24.Dr. AV Remadevi2004-05
25.Dr. K Praveenlal2005-06
26.Dr. Shaji Prabhakaran2006-06
27.Dr. A Mehrunnisa2006-07
28.Dr. K.N Laila2007-07
29.Dr. A Remla Beevi2007-12
30.Dr. A. Meharunnisa2012-2015
31.Dr. B. Jayalekha2015-2016
32.Dr. N. Sreedevi2016-2017
33.Dr. M. Pushpalatha2017-2020
34.Dr. Vijayalakshmi.M.T2020-2021
35.Dr. Sasikala.K2021-2022
36.Dr. Suma.T.K2022-2023
37.Dr. Miriam Varkey2023-
Scroll to top